Puitmajasektor tunnustab!

Puitmajaliidul ja -klastril on ilusaks tavaks tunnustada igal aastal sektori silmapaistvamaid isikuid ja sektori arengusse panustanud organisatsioone või tegevusi. Käesoleval aastal lisandus kahe traditsioonilise autiitli kõrvale ka kolmas.

Traditsiooniliste aunimetustena on Eesti Puitmajaliit kümne aasta jooksul valinud sektori aasta tegijat ning Eesti puitmaja sõpra. Eesti puitmaja sõber on isik või institutsioon kelle teened ja tegevus on märkimisväärselt mõjutanud puitehituse sektori arengut. Aasta tegija aunimetusega tõstab Puitmajaliit enda liikmeskonnast esile isikuid kes on sektorit silmapaistvalt esindanud, käivitanud või ellu viinud liidu keerulisi projekte või märkimisväärselt panustanud terve sektori arengusse.

Puitmajasektori aunimetused anti üle 12.mail toimunud hübriidkonverentsil „Kestlik Ehitus“.

Aasta tegija 2020 tunnustuse sai Puitmajaliidu juhatuse liige ja ettevõtte Peetri Puit OÜ juhatuse liige Tarmo Tamm. Tarmo on teinud olulist tööd puidust hoonete ehitamise tutvustamisel. Tegevuse tulemusel on kasvanud nii erakliendi, arendaja kui ka riigi teadlikkus tehaseliste puithoonete ehitamisest kui kõige kestlikumast, efektiivsemast ja keskkonda säästvamast ehitusviisist. Liidu liikmed tõid hääletusel eraldi välja  kõikide Eesti Puitmajaliidu juhatus liikmete töö olulisuse. Kuna katusorganisatsiooni juhatusse kuuluvad isikud panustavad oma ettevõtte juhtimise kõrvalt oluliselt aja- ja mõtteressurssi ka Liidu tegevustesse, on liikmeskonna hinnangul kõik juhatuse töös läbi aegade osalenud ettevõtete esindajad tunnustuse väärilised.

Aasta tegija 2020 Tarmo Tamm. Foto: Eesti Puitmajaliit

Puitmajaliidu aunimetus Eesti puitmaja sõber 2020 omistati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning KredExile korterelamute tehaselise rekonstrueerimise toetusmeetme pilootprojekti välja töötamise ja käivitamise eest. Tehaseline renoveerimine tähendab tehases toodetud puitkonstruktsioonil fassaadielementide kasutamist seintel ja katusel, mis suurendab renoveerimisvõimekust, minimeerib renoveerimiseks kuluvat aega, vähendab elanike häirimist, parendab korterelamu sisekliimat ja tehnilist korrasolekut ning lisab hoonele turuväärtust. Toetusmeetme kaudu siseneb hoonete renoveerimisturule tänapäevane ja keskkonnasõbralik tehnoloogia, mis võimaldab saavutada hoonete renoveerimise eesmärgid ja mahud 2050. aastaks. Autahvli võtsid konverentsil vastu MKMi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo, elamumajanduse ekspert Raiko Puustusmaa ja KredExi hoonete energiatõhususe projektijuht Kalle Kuusk.

Eesti puitmaja sõber – MKM ja Kredex. Foto: Eesti Puitmajaliit

„Eesti ehitusvaldkonnal on erakordne võimalus lõigata kasu ülemaailmsetest kliimasäästmise ambitsioonidest, täpsemalt Euroopa Liidu roheleppest ja renoveerimislainest. MKM ja KredEx seisavad meie ehitus- ja elamuvaldkonna innovatsiooni eest, käsitledes tehaselist rekonstrueerimist Eesti majanduse peatse eduloona. Puitehitus omab selles innovatsioonis suurepärast stardipositsiooni madala süsinikujalajäljega materjalide kasutuse ja kõrge industrialiseeritusse tõttu,“ lausus MKMi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.

2021. a. annab sektor esmakordselt välja ka puitarhitektuuri mõjutaja aunimetuse. Tiitel on tunnustuseks isikule, organisatsioonile, märgilisele objektile või algatusele, mis on oluliselt mõjutanud Eesti puitarhitektuuri arengut.

Esmakordne Aasta puitarhitektuuri mõjutaja autiitel omistati Erik Konzele, kes koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga on juba 12 aastat korraldanud puitarhitektuuri konverentsi „Puit – homse elukeskkonna võti“. Konverentsi kaudu on puidust ehitamine, puitarhitektuur ja puidu kasutamise võimalused saanud tugevat ühiskondlikku kõlapinda.

Aunimetuste määramiseks seab kandidaatide nimekirja üles Liidu liikmeskond. Laureaadid selgitab välja liikmeskonnasisene hääletus ja ühine arutelu.

Varasemad puitmajasektori aasta tegijad:

Varasemad puitmaja sõbrad:

  •  2019 President Kersti Kaljulaid – keskkonna- ja kliimatemaatikaga tegelemise eest.
  •  2018 Targo Kalamees (TalTech) – puitmajasektorisse kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine, teadus- ja arendusalase koostöö arendamine ning rahvusvahelise puitinseneeria konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 korraldamine
  •  2017 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – sektori eksporditegevuste toetamine;
  •  2016 emeriitprofessor Karl Õiger (TTÜ) – pikaajaline panus ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse;
  •  2015 Ülenurme vald – enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus;
  •  2014 Päästeamet – puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemine;
  •  2013 Eesti Vabaõhumuuseum (EVM) – puitehituse traditsioonide säilitamine;
  •  2012 Norra Kuningriik – Eesti puitmajasektori peamine sihtturg juba kümmekond aastat;
  •  2011 EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts
  •  2010 Märt Riistop – Puuinfo programmi eestvedaja