Puitehituse akadeemia

Kutse andmine

Eesti Puitmajaliit (EPML) on alates 01.01.2020 kutse andja järgmistele kutsetele: Puitmajaehitaja tase 3, Puitmajaehitaja tase 4 ja Puitmajaehitaja tase 5.

Puitmajaehitaja, tase 3

Puitmajaehitaja, tase 3 ehitab etteantud tööülesandest lähtudes erinevaid puitkarkassmaju (elementmajad, moodulmajad jne) ning palkmaju (masintoodetud või käsitööpalkmajad). Ta osaleb meeskonnaliikmena ka muude tööde tegemisel, nt avatäidete paigaldamisel ja katuste ning põrandate ehitamisel.

Selle taseme puitmajaehitaja töötab meeskonna liikmena või iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus (nt ehitusmaterjali ladustamine jms), järgides üksikasjalisi juhiseid ja töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid ning vastutades iseenda töö tulemuse eest.

Keerulisemate tööülesannete korral konsulteerib 3. taseme puitmajaehitaja oma vahetu juhi või juhendajaga.

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Kutseõppe õppekava lõpetaja:

Erialase kutseõppe tasemeõppe vastava õppekava täies mahus läbimine (sh. erialane praktika).

Töömaailma taotleja:

Vähemalt 1 aastane erialane töökogemus puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul.

Esitatavad dokumendid

Kutseõppe õppekava lõpetaja:

Õppeasutuse tõend selle kohta, et õppekava on täies mahus läbitud

Töömaailma taotleja:

Taotleja kompetentsuse hindamine

 • teoreetiliste teadmiste test
 • praktiline tööülesanne
 • vestlus

Hea teada

Puitmajaehitaja kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid.

TUTVU: tase 3, hindamisleht
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele ja läbivatele kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents.
Ühe taotluse raames saab taotleda kutset kuni kahele tegevusalale (spetsialiseerumisele).

Klassifikaatorid

Ametite (ISCO) klassifikaator

7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad

ISCED klassifikaator

7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad

EMTAK klassifikaator

F EHITUS
41 Hoonete ehitus

Kutse andmise tasud

Kutse andmist ja taastõendamist reguleerib MTÜ Eesti Puitmajaliit KUTSE ANDMISE KORD puitmajaehitaja kutsetele.

Puitmajaehitaja

Töömaailma taotleja
(tase 3)
209,84 €
Töömaailma taotleja
(tase 4 ja tase 5)
317,20 €
Taastõendamine
(tase 4 ja tase 5)
183 €
Kutseõppe lõpetaja
(tase 3 ja tase 4)
96 €

Kutseeksami tasu tuleb üle kanda MTÜ Eesti Puitmajaliit arveldusarvele EE607700771000783232 (LHV Pank). Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taotlemine või taastõendamine. Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjonile e-posti teel.

Kutseeksamid

Kutse taotlemise dokumendid peavad olema kutse andjale esitatud hiljemalt 1 nädal enne kutseeksamit aadressile kutse@woodhouse.ee

Kutsekomisjon

Andres Madalik
AS Merko Ehitus
Andres Veel
Hiiumaa ametikool
Kaljo Valler
Palmatin OÜ
Ragner Lõbu
Hobbiton OÜ
Renee Mikomägi
EstNor OÜ
Tarmo Tammekivi
Valdkonna spetsialist
Piret Jaani
Eesti Puitmajaliit

Puitmajaehitaja, tase 4

Puitmajaehitaja, tase 4 ehitab ja renoveerib projektdokumentatsioonist lähtudes erinevaid puitkarkassmaju (elementmajad, moodulmajad jne) ning palkmaju (masintoodetud või käsitööpalkmajad), paigaldab avatäiteid ja puidupõhiseid katusekattematerjale ning ehitab põrandaid. Ta juhib ja juhendab vähem kogenud kolleege või väiksemaid töörühmi ning võtab vastutuse iseenda ja töögrupi töö tulemuse eest.

4.taseme puitmajaehitaja võib oma töö käigus spetsialiseeruda palkmajade ehitajaks või käsitööpalkmajade tootjaks ja palkmajade renoveerijaks.

 • Palkmajaehitaja püstitab palkmaju eelnevalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud palkmajadetailidest.
 • Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija valmistab käsitööna palkmaja detaile ning renoveerib käsitööpalkmaju.

Spetsialiseerumine: Palkmajaehitaja, tase 4
Spetsialiseerumine: Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Kutseõppe õppekava lõpetaja:

Erialase kutseõppe tasemeõppe vastava õppekava täies mahus läbimine (sh. erialane praktika).

Töömaailma taotleja:
Variant A
 • vähemalt põhiharidus;
 • vähemalt 10 tunni mahus kutse andja poolt aktsepteeritavate erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimine kutse taotlemisele eelneva 5 aasta jooksul;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul.
Variant B
 • varasem palkmajaehitaja (tase 3) või puitmajaehitaja (tase 3) kutse olemasolu;
 • vähemalt 10 tunni mahus kutse andja poolt aktsepteeritavate erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimine kutse taotlemisele eelneva 5 aasta jooksul;
 • vähemalt 1-aastane töökogemus puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul.
Variant C
 • rahvusliku ehituse rakenduskõrghariduse õppekava läbimine;

Esitatavad dokumendid

Kutseõppe õppekava lõpetaja:
 • õppeasutuse tõend selle kohta, et õppekava on täies mahus läbitud,
 • portfoolio õppetöö käigus tehtud praktilistest töödest,
Töömaailma taotleja:
 • avaldus (vormikohane)
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • CV (vormikohane)
 • portfoolio
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • erialaste täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
 • maksekorralduse koopia kutseeksami tasu ülekandmise kohta

Taotleja kompetentsuse hindamine

 • Dokumentide alusel
 • Teoreetiliste teadmiste test
 • Praktiline tööülesanne
 • Vestlus

Hindamismeetod kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel on kombineeritud eksam.

Kutse taastõendamise eeltingimused

 • Varasemalt saadud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui 3 aastat
 • Läbitud vähemalt 30 h ulatuses kutse andja poolt tunnustatud erialaseid täienduskoolitusi taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul
 • Erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul

Esitatavad dokumendid

 • vormikohane avaldus
 • CV (vormikohane)
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 • varem omistatud kutsetunnistuse koopia
 • maksekorraldus kutse andmisega seotud tasu maksmise kohta
 • läbitud täiendkoolitus(t)e tunnistus(t)e koopia(d)
 • portfoolio kutse omamise ajal tehtud erialastest töödest

Taotleja kompetentsuse hindamine

 • Dokumentide alusel
 • Vajadusel praktiline tööülesanne
 • Vajadusel vestlus

Kutse andja poolt tunnustatud erialased täiendkoolitused:

 • Ehitusjuhtimine
 • Ehitusseadustik ja dokumenteerimine
 • Puitkonstruktsioonide tulepüsivus
 • Ehitusfüüsika puitehitistes (energiatõhusus, küte-vent, akustika)
 • Raalprojekteerimine
 • Puitehitiste renoveerimine

Hea teada

Puitmajaehitaja kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid.

TUTVU: tase 4, hindamisleht
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele ja läbivatele kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents.
Ühe taotluse raames saab taotleda kutset kuni kahele tegevusalale (spetsialiseerumisele).

Klassifikaatorid

Ametite (ISCO) klassifikaator

7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad

ISCED klassifikaator

7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad

EMTAK klassifikaator

F EHITUS
41 Hoonete ehitus

Kutse andmise tasud

Kutse andmist ja taastõendamist reguleerib MTÜ Eesti Puitmajaliit KUTSE ANDMISE KORD puitmajaehitaja kutsetele.

Puitmajaehitaja

Töömaailma taotleja
(tase 3)
209,84 €
Töömaailma taotleja
(tase 4 ja tase 5)
317,20 €
Taastõendamine
(tase 4 ja tase 5)
183 €
Kutseõppe lõpetaja
(tase 3 ja tase 4)
96 €

Kutseeksami tasu tuleb üle kanda MTÜ Eesti Puitmajaliit arveldusarvele EE607700771000783232 (LHV Pank). Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taotlemine või taastõendamine. Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjonile e-posti teel.

Kutseeksamid

Kutse taotlemise dokumendid peavad olema kutse andjale esitatud hiljemalt 1 nädal enne kutseeksamit aadressile kutse@woodhouse.ee

Kutsekomisjon

Andres Madalik
AS Merko Ehitus
Andres Veel
Hiiumaa Ametikool
Kaljo Valler
Palmatin OÜ
Ragner Lõbu
Hobbiton OÜ
Renee Mikomägi
EstNor OÜ
Tarmo Tammekivi
Valdkonna spetsialist
Piret Jaani
Eesti Puitmajaliit

Puitmajaehitaja, tase 5

LISAKS TASE 4 kutsele juhib tase 5 tööd objektidel, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest. Selle taseme puitmajaehitaja arvestab ja jagab objektil oma pädevuse piires ehitustööde teostamiseks vajalikke ressursse, koostab töögraafikuid ja vormistab dokumente, juhendab kaastöötajaid, teostab järelevalvet, kontrollib tööde kvaliteeti ning täidab muid ehitustööde vahetu korraldamisega seotud ülesandeid.

5. taseme puitmajaehitaja lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest ja protseduurireeglitest, ehitise projektdokumentatsioonist ning töökeskkonna- ja tööohutusnõuetest.

Kutse “Puitmajaehitaja”, tase 5 annab ettevõtjale õiguse taotleda majandustegevusregistri vastava valdkonna pädeva isiku registreeringut (MTR).

Spetsialiseerumine: Palkmajaehitaja, tase 5

Spetsialiseerumine: Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 5

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Taotleja võimalused:
Variant A
 • Üldehituse valdkonna kõrgharidus
 • Vähemalt 2-aastane erialane töökogemus töökollektiivi juhina (eestööline, brigadir, meister, tööjuht vms.) puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 7 aasta jooksul
Variant B
 • Vähemalt keskharidus ja palkmajaehitaja või Puitmajaehitaja, tase 4 kutse olemasolu või muu erialase kutsehariduse olemasolu
 • Vähemalt 20 tunni mahus kutse andja poolt aktsepteeritavate erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimine kutse taotlemisele eelneva 7 aasta jooksul
 • Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus töökollektiivi juhina (eestööline, brigadir, meister, tööjuht vms.) puitmaju ehitavas või tootvas ettevõttes taotluse esitamisele eelneva 7 aasta jooksul

Esitatavad dokumendid

Kutseõppe õppekava lõpetaja:
 • õppeasutuse tõend selle kohta, et õppekava on täies mahus läbitud
 • portfoolio õppetöö käigus tehtud praktilistest töödest
Töömaailma taotleja:
 • Vormikohane avaldus
 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Vormikohane CV
 • Portfoolio
 • Haridust tõendava dokumendi koopia
 • Erialaste täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
 • Maksekorralduse koopia kutseeksami tasu ülekandmise kohta

Taotleja kompetentsuse hindamine

 • Dokumentide alusel
 • Teoreetiliste teadmiste test
 • Praktiline tööülesanne
 • Vestlus

Hindamismeetod kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel on kombineeritud eksam.

Kutse taastõendamise eeltingimused

 • Varasemalt saadud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui 3 aastat
 • Läbitud vähemalt 50 h ulatuses kutse andja poolt tunnustatud erialased täienduskoolitusi taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul
 • Erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul

Esitatavad dokumendid

 • Avaldus (vormikohane)
 • CV (vormikohane)
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 • Varem omistatud kutsetunnistuse koopia
 • Maksekorraldus kutse andmisega seotud tasu maksmise kohta
 • Läbitud täiendkoolitus(t)e tunnistus(t)e koopia(d)
 • Portfoolio kutse omamise ajal tehtud erialastest töödest

Taotleja kompetentsuse hindamine

 • Dokumentide alusel
 • Vajadusel praktiline tööülesanne
 • Vajadusel vestlus

Kutse andja poolt tunnustatud erialased täiendkoolitused:

 • Ehitusjuhtimine
 • Ehitusseadustik ja dokumenteerimine
 • Puitkonstruktsioonide tulepüsivus
 • Ehitusfüüsika puitehitistes (energiatõhusus, küte-vent, akustika)
 • Raalprojekteerimine
 • Puitehitiste renoveerimine

Hea teada

Puitmajaehitaja kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid.

TUTVU: tase 5, hindamisleht
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele ja läbivatele kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents.
Ühe taotluse raames saab taotleda kutset kuni kahele tegevusalale (spetsialiseerumisele).

Klassifikaatorid

Ametite (ISCO) klassifikaator

7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad

ISCED klassifikaator

7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad

EMTAK klassifikaator

F EHITUS
41 Hoonete ehitus

Kutse andmise tasud

Kutse andmist ja taastõendamist reguleerib MTÜ Eesti Puitmajaliit KUTSE ANDMISE KORD puitmajaehitaja kutsetele.

Puitmajaehitaja

Töömaailma taotleja
(tase 3)
209,84 €
Töömaailma taotleja
(tase 4 ja tase 5)
317,20 €
Taastõendamine
(tase 4 ja tase 5)
183 €
Kutseõppe lõpetaja
(tase 3 ja tase 4)
96 €

Kutseeksami tasu tuleb üle kanda MTÜ Eesti Puitmajaliit arveldusarvele EE607700771000783232 (LHV Pank). Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taotlemine või taastõendamine. Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjonile e-posti teel.

Kutseeksamid

Kutse taotlemise dokumendid peavad olema kutse andjale esitatud hiljemalt 1 nädal enne kutseeksamit aadressile kutse@woodhouse.ee

Kutsekomisjon

Andres Madalik
AS Merko Ehitus
Andres Veel
Hiiumaa Ametikool
Kaljo Valler
Palmatin OÜ
Ragner Lõbu
Hobbiton OÜ
Renee Mikomägi
EstNor OÜ
Tarmo Tammekivi
Valdkonna spetsialist
Piret Jaani
Eesti Puitmajaliit