Puitehituse akadeemia

Puitehituse Akadeemia

Oleme koos “Wood for Youth” projekti partneritega – Eesti Puitmajaliit, Tallinna Tehnikakõrgkool, Satakunta University of Applied Sciences, Finnish Federation of Woodworking Industry ja Vidzeme University of Applied Sciences – loonud interaktiivse e-õppe programmi, et pakkuda erialast koolitust mugaval ja atraktiivsel viisil. Teadmisi omandatakse nii teoreetilise e-õppe (õppemoodulid veebis) kui ka praktika kaudu puitmajatehastes. Kutsume noori osalema Wood for Youth projekti pilootprogrammis, et olla osa ehitussektori kiiretest muutustest!

Programmist

Puitehituse Akadeemia õppeprogrammi eesmärk on suurendada noorte konkurentsivõimet puitehituse sektoris, luues selleks interaktiivse koolitusprogrammi ja viies läbi praktilisi juhendamisi tootmisettevõtetes ning ehitusplatsidel. Arvestades süsinikujalajälje vähendamise ja ressursitõhususe suurendamise väljakutseid, on traditsiooniline ehitussektor muutumas. Meie vastus väljakutsele on omaks võtta rohkem tööstuslikke ehk industrialiseerituid ehitusmeetodeid ja tõsta esile puidu kasutamist ehituses.

Just sel põhjusel on Wood for Youth projekti raames loodava õppeprogrammi fookus tööstuslikul ehitusel. Oleme koostanud neli põhjalikku õppemoodulit järgmiste spetsialiseerumistega: puithoonete tootmine, tehaseliste puithoonete püstitamine, tehaseliste puithoonete projekteerimine ning juhtimisprotsessid tööstuslikus ehituses.

Õppemoodulid läbitakse videoloengute seeriana, kus tutvustatakse tööstusliku ehituse parimaid praktikaid. Õppevideod sisaldavad peamiselt tööprotsesside filmiklippe, mida täiendavad animatsioonid ning 3D illustratsioonid ja mudelid. Õppijate kaasamiseks on moodulitesse lisatud interaktiivseid elemente (näiteks vaheülesannetes ja harjutustes), kus kasutatakse “drag and drop” ning nii 2D kui ka 3D ülesandeid.

Õppeprogrammi peamine eesmärk on pakkuda õpilastele ja täiendõppe õppijatele mugavat ja kaasaegset õpikeskkonda. Puitehituse Akadeemia õppeprogramm võimaldab õppijatel valida oma õppimise tempot ja ajakava, võimaldades neil sellega laiendada oma karjäärivõimalusi.

Tahad rohkem teada saada? Palun jäta meile oma e-posti aadress, et saaksime jagada kõige uuemat õppeprogrammi puudutavat infot.

Õppemoodulid – spetsialiseerumised

Puithoonete tootmine

Õppemoodul tutvustab tööstusliku ehituse meetodeid ja eripärasid, lähtudes peamiselt tasaelementide (2D ehk element) ja ruumelementide (3D ehk moodulite) tootmise praktikatest.
Tehaseliste puithoonete püstitamine

Käsitletakse erinevate tehases toodetud hooneelementide (element-, moodul-, hübriidkonstruktsioonid, renoveerimine) paigalduse ja püstituse töid ning kirjeldatakse peamisi tööülesandeid ehitusplatsil.
Tehaseliste puithoonete projekteerimine

Õppemoodul annab põhjaliku ülevaate nõuetest ja võimalustest, kui projekteeritakse tehaseliselt toodetavaid puithooneid, sisaldades teemasid järgmistest valdkondadest: tuleohutus, akustika, tehnilised süsteemid, energiatõhusus ja hoone LCA.
Juhtimisprotsessid tööstuslikus ehituses

Kursus keskendub erinevatele juhtimisvaldkondadele tööstuslikus ehituses – tootmine, projektijuhtimine, protsesside digitaliseerimine ja inimressursside juhtimine.

Väärtused

Sektori spetsiifilised teadmised ja oskused

Õpilane on omandanud märkimisväärsed teadmised puithoonete tehaselise tootmise ja ehituse kohta, alustades elementide tootmisest kuni projekteerimiseni ja hoonete püstitusest juhtimiseni.

Sektori tunnustus

Õppeprogrammi sisu on hinnatud puitehituse sektori esindajate (tööandjate) poolt Eestis, Soomes ja Lätis. Lõpetajad on saavutanud konkurentsieelise ning õppe läbinuid hinnatakse selle valdkonna töötajatena kõrgelt.

Lisainfo

Piirangud
Kursust saab läbida iga vähemalt 18-aastane isik, kellel on huvi tööstusliku ja puidust ehitamise valdkonna vastu. 18-aastane või vanem isik võib läbida nii õppeprogrammi teoreetilise (veebipõhise kursuse) kui ka praktilise (praktika) osa.
 
Noored vanuses 16–17 võivad läbida üksnes õppeprogrammi teoreetilise (veebiõpe) osa ning vastavalt õppemahule väljastatakse täiendõppepunktid/ainepunktid.

Puithoonete tootmine

Puithoonete tootmise õppemoodul keskendub erinevatele industrialiseeritud ehk tööstuslikele ehitusmeetoditele ja eripäradele, esile tõstes tasaelementide (2D ehk element) ja ruumelementide (3D ehk moodul) tootmist. Täpsemalt on lahti selgitatud liintootmise põhimõte ja konkreetsed tööd, mida tehases teha tuleb. Samuti tutvustatakse kommunikatsioonisüsteeme (küte, vesi, elekter) hoonetes. Kursus sisaldab ka praktikat tehases.

 • Õppe teoreetiline osa viiakse läbi täielikult veebikeskkonnas.
 • Pärast mooduli läbimist kontrollitakse teadmisi vahetestide abil ja õpilasel on võimalik registreeruda praktikale.

Õpiväljundid

 • Õpilane mõistab tööstusliku ehituse elutsüklit – alates müügi ja projekteerimise algfaasist kuni projektijuhtimise, hanke, tootmise, logistika, püstitamise, ehitusplatsi haldamise ja garantiitöödeni.
 • Õpilasel on teadmised liinitootmise ja automatiseerimise põhimõtetest, sh sissetulevate materjalide käsitlemisest, ladustamispraktikatest ja kvaliteedikontrolli meetmetest kogu tootmisprotsessi vältel.
 • Õpilane on omandanud teadmised kvaliteedikontrollist ja selle tagamisest, et tagada valmistatud hoonekomponentide töökindlus ja vastupidavus.
 • Õpilane on omandanud teadmised ehitusprotsesside optimeerimisest, et tõsta protsessi tõhusust ja minimeerida selle mõju keskkonnale, keskendudes eestkätt ressursisäästlikkusele.

Kellele on kursus mõeldud?

 • Eelnevat kogemust ei nõuta
 • Kutsekooli õpilane

Spetsialiseerumine I – Puithoonete tootmine

E-õpe: 40h (eelduslik maht)
Praktika: 40h

Sissejuhatus

Sissejuhatus tööstuslikku ehitamisse
Ülevaade ehituse elutsüklist: müük, projekteerimine, projektijuhtimine, hanked, tootmine, logistika, paigaldus ja ehitusplats, garantii
Liintootmise põhimõtted, automatiseerimine
Sissetulevad materjalid ja ladustamine
Tootmisloogika materjalide eellõikamisest valmistooteni
Kvaliteedikontroll ja selle tagamine

Elementide tootmine

Puitkarkass elemendid
CLT elemendid
Puitkarkassmoodulid
Hübriidmoodulid
Märjad ruumi moodulid
Ilmastikukaitse, ladustamine

Muu

Aknad, uksed, rõdud, käiguteed
Küte, vesi, ventilatsioon, kanalisatsioon
Elementide käsitlemine tõstetöödel
Niiskuskaitse
Logistika ja transport

Tehaseliste puithoonete püstitamine

Õppemoodul keskendub tehaseliste puithoonete püstitamise meetoditele ehitusplatsidel. Õpingu käigus selgitatakse tehases toodetud hoonekomponentide paigaldust ning kirjeldatakse täpsemalt objektitööde spetsiifikat. Praktika käigus tutvutakse ehitusobjektidega.

Õppemoodul on saadaval õpilastele, kes on edukalt läbinud “puithoonete tootmine” õppemoodulite teoreetilise osa. See tähendab, et kursus sisaldab eelmise õppemooduli teoreetilisi osi.

 • Õppe teoreetiline osa viiakse läbi täielikult veebikeskkonnas.
 • Pärast mooduli läbimist kontrollitakse teadmisi testankeedi abil ja õpilasel on võimalik registreeruda praktikale.

Õpiväljundid

 • Õpilane on omandanud teadmised nii element- kui ka moodulhoonete püstitamise kohta, sh meetmed elementide kaitsmiseks niiskuse eest.
 • Õpilane mõistab tehases toodetud hoonete püstitamisega seotud tuleohutus- ja turvanõudeid, tagades vastavuse eeskirjadele ja standarditele, et suurendada ohutust.
 • Õpilane on omandanud teadmised tehases toodetud hoonete püstitamisega seotud fassaaditöödest ja katusetöödest, sh paigaldustehnikatest ja kvaliteedistandarditest.
 • Õpilane on omandanud teadmised kvaliteedikontrolli ja tagamise protseduuridest, et säilitada kõrged standardid kogu püstitus- ja valmimisprotsessi vältel, tagades valmiskonstruktsioonide vastupidavuse ja töökindluse.

Kellele on kursus mõeldud?

 • Eelnevat kogemust ei nõuta
 • Kutsekooli õpilane
 • TOOTMISE õppemooduli online kursuse läbimine – pange tähele, et see kursus nõuab õpilastelt eelneva õppemooduli teoreetilise osa läbimist: Puithoonete tootmine.

Spetsialiseerumine II – Tehaseliste puithoonete püstitamine

E-õpe: 60h (eelduslik maht)
Praktika: 80h

Ettevalmistavad tööd

Tööohutus
Püstituseelne ehitusplatsi kontroll
Logistika ja transport

Puithoonete püstitamine

Elementhoonete püstitus
Moodulhoonete püstitus
Fassadielementide paigaldus hübriidkonstruktsioonile
Fassadielementide paigaldus renoveeritavale hoonele

Muu

Katusetööd
Fassaaditööd
Tuleohutus
Kvaliteedikontroll ja selle tagamine

Tehaseliste puithoonete projekteerimine

Projekteerimise moodul tutvustab lähemalt puitehitusega seotud insenertehnilisi eripärasid ja on mõeldud peamiselt noortele, kes on huvitatud sügavamatest teadmistest puitehituse valdkonnas või kavatsevad jätkata õpinguid kõrgkoolis. Õppemoodul annab üksikasjaliku ülevaate, millised on nõuded ja võimalused tehases toodetavate puitehitiste projekteerimisel. Siia kuuluvad tuleohutuse, akustika, tehnosüsteemide, energiatõhususe ja hoone elutsükli arvutamisega (LCA) seotud teemad. Teemade raames saab lahendada lihtsamaid ülesandeid ning analüüsida erinevaid praktikas ette tulnud olukordi.

Õppemoodul on saadaval õpilastele, kes on edukalt läbinud puithoonete tootmine ja tehaseliste puithoonete püstitamise õppemoodulite teoreetilise osa. See tähendab, et kursus sisaldab eelmiste õppemoodulite teoreetilisi osi.

 • Õppe teoreetiline osa viiakse läbi täielikult veebikeskkonnas.
 • Pärast mooduli läbimist kontrollitakse teadmisi testankeedi abil ja õpilasel on võimalik registreeruda praktikale.

Õpiväljundid

 • Õpilane on omandanud põhjalikud teadmised Eurokoodeksitest ja nende tähendusest puitkonstruktsioonide projekteerimisel.
 • Õpilane mõistab puidu mehaanilisi omadusi, nagu niiskusesisaldus ja keskkonnaaspektid, ning nende mõju konstruktsioonide projekteerimisele.
 • Õpilane on omandanud teadmised erinevate elementide, sealhulgas seinte, põrandate, lagede, katuste, rõdude ja vahekäikude tootmisest, püstitamisest ja projekteerimisest, võttes arvesse jätkusuutlikkust, keskkonnaaspekte ja konstruktsiooninõudeid.
 • Õpilane on omandanud teadmised madalsüsinikehituse praktikatest, hoone olelusringi analüüsi arvutamisest tööstusliku ehituse kontekstis, energiatõhususe regulatsioonidest ning tööriistade kasutamisest, et edendada jätkusuutlikku ja ressursisäästlikku ehitust.

Kellele on kursus mõeldud?

 • Tudengid
 • Professionaalid
 • TOOTMISE- ja PÜSTAMISE moodulite online kursuste läbimine – pange tähele, et see kursus nõuab õpilastelt eelnevate õppemoodulite teoreetiliste osade läbimist: Puithoonete tootmine; tehaseliste puithoonete püstitamise

Spetsialiseerumine III – Tehaseliste puithoonete projekteerimine

E-õpe: 100h (eelduslik maht)
Praktika: 80h

Projekteerimise põhimõtted

Standardite rakendamine
Tööstusliku ehituse projekteerimise eripärad
Tootmisdisain

Tehaseliste puithoonete projekteerimine

Elementhoonete projekteerimine
Moodulhoonete projekteerimine
Puitelementide projekteerimine hübriidehituses ja renoveerimisel
Tehnosüsteemide projekteerimine

Muu

Tuleohutus
Akustika
Energiatõhusus
Madalsüsinikehitus

Juhtimisprotsessid tööstuslikus ehituses

Juhtimismoodul on mõeldud peamiselt noortele, kes on huvitatud sügavamatest teadmistest puitehituse valdkonnas või kavatsevad jätkata õpinguid kõrgkoolis. Kursusel keskendutakse tööstusliku ehituse erinevatele juhtimisetappidele – tootmine, projektijuhtimine, protsesside digitaliseerimine ja personalijuhtimine. Teemade raames saab lahendada lihtsamaid ülesandeid ning analüüsida erinevaid praktikas ette tulnud olukordi.

Õppemoodul on saadaval õpilastele, kes on edukalt läbinud puithoonete tootmine ja tehaseliste puithoonete püstitamise õppemoodulite teoreetilise osa. See tähendab, et kursus sisaldab eelmiste õppemoodulite teoreetilisi osi.

 • Õppe teoreetiline osa viiakse läbi täielikult veebikeskkonnas.
 • Pärast mooduli läbimist kontrollitakse teadmisi testankeedi abil ja õpilasel on võimalik registreeruda praktikale.

Õpiväljundid

 • Õpilane mõistab hankesüsteemi, sealhulgas hanketüüpe, ostustrateegiaid, ning demonstreerib teadmisi projekti algatamise, planeerimise, teostamise ja sulgemise faasidest, sealhulgas töölepingute vormidest, materjalide hankimisest, ehituslubadest ja dokumenteerimise protsessidest.
 • Oskab tuvastada digitaalse ehituse tulevikutrende ja uuendusi ning uurida erinevat tüüpi tehnoloogiaid, nagu tarkvara, hooneteabe modelleerimine (BIM), virtuaalreaalsus (VR)/liitreaalsus (AR), tehisintellekt (AI), droonid ja robotid.
 • Õpilane mõistab personalijuhtimist (HRM) ja teab, kuidas tõhusalt juhtida töösuhteid, toime tulla töötajate motivatsiooniga, sh väljakutsetega toimetulekul ja enesejuhtimisel.
 • Õpilane mõistab protsesside planeerimise tehnikaid, demonstreerib teadmisi kvaliteedikontrolli-, sertifitseerimis- ja garantiiprotsessidest ning oskab analüüsida protsesside üldist efektiivsust, kasutades selleks Design for Manufacturing (DfM) ja Design for Assembly (DfA) põhimõtteid ning lean-thinking metoodikaid.

Kellele on kursus mõeldud?

 • Tudengid
 • Professionaalid
 • TOOTMISE- ja PÜSTAMISE moodulite online kursuste läbimine – pange tähele, et see kursus nõuab õpilastelt eelnevate õppemoodulite teoreetiliste osade läbimist: Puithoonete tootmine; tehaseliste puithoonete püstitamise

Spetsialiseerumine IV – Juhtimisprotsessid tööstuslikus ehituses

E-õpe: 80h (eelduslik maht)
Praktika: 80h

Juhtimine tootmises

Protsessi planeerimine
Kvaliteedikontroll, sertifitseerimine, garantii
Protsesside tõhustamine, DfM ja DfA, lean-thinking

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise kontseptsioonid
Müügijuhtimine
Ostujuhtimine
Projekti algatamise etapp
Projekti planeerimise etapp
Projekti teostamise etapp
Projekti sulgemise etapp

Muu

Protsesside digitaliseerumine
Personalijuhtimine