(PhD) Õhulekete ja külmasildade mõju hindamiseja arvutamise põhimõtted hästi soojustatudpiirdetarindite projekteerimisel